Etik

Hippokrates är läkekonstens fader och skrev de första etiska reglerna

 

Alla har nog hört talas om läkaretiken, och kanske också om hippokrates ed. Men faktum är att läkare i Sverige aldrig svär någon ed, och att det etiska regelverket är utgivet av läkarnas egen fack och yrkesförening. Patientlagen är dock tydlig med att vården inte bara skall bedrivas med hänsyn till vad som är medicinskt bevisat, utan med stor hänsyn till moral och hänsyn till patientens värdighet och rätt.

 

Hippokrates sade många visa saker, och visste du att "ars longa, vita brevis" är inledningen till den gamle grekens storartade beskrivning av utmaningen att bedriva god vård, något som inte ändrats mycket på 2000 år.

- Konsten är lång, livet är kort, erfarenheten är bedräglig och omdömet är svårt! suckade läkekonstens fader

 

Inom forskningen är det helsingforsdeklarationen som är viktigaste rättesnöret.  Etik är ett återkommande ämne på våra klinikdiskussioner, och det är alltid nödvändigt att påminna sig om både lagregler och sunt förnuft.

 

Vår värdegrund kan definieras som det vi kom överens om på vårt seminarium 2012 "Vår hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Människovärdet medför rätt till vård på lika villkor, rätt till bevarad integritet och rätt att fritt bestämma över sitt liv.

"

Omsatt några närliggande mål har vi formulerat.

 

  1. Vi skall bedriva vård av hög klass med metoder enligt erfarenhet och vetenskap. Vi ska stödja och hjälpa våra patienter att finna egna vägar till ökad hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
  2. Vi skall utgöra en klinik som får väl motiverade remisser från husläkare och andra och ger dessa en service som de uppskattar. 
  3. Vi skall bedriva forskning och utvecklingsarbete av god kvalitet.
  4. Verksamheten skall bedrivas effektivt och lönsamt för att tillåta investeringar, utveckling och god miljö för patienter och anställda.

 

Läkarförbundets etiska regler

 

 

Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

Den som valt att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkaren genom årtusenden erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på de personliga egenskaper och det kunnande som läkaren besitter.

Den som blir medlem i Sveriges läkarförbund ska följa de etiska reglerna och ska inte medverka i sådan vård där man inte kan följa dem. 

1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud.


2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till att påskynda döden.


3. Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.


4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.


5. Läkaren får aldrig på  något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.


6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.


7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.


8. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande eller inlåta sig i någon annan relation präglad av egennyttigt utnyttjande med en patient som står under läkarens vård.


9. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.


10. Läkaren ska då så är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.


11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.


12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.


13. Läkaren ska i intyg och utlåtande endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt ej kan bedömas.


14. Läkaren ska, då han/hon handlar på uppdrag av en tredje part, försäkra sig om att patienten har detta förhållande klart för sig.


15. Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.


16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.


17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser användes i enlighet med dessa etiska regler och på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel.


18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Arvodet ska anpassas efter prestationens art och omfattning.


19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning. 

Antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009.

 

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 32339 medlemmar!
Senaste är:

kibGoria

brianneuuz704679

SandyPit

wendihildreth74859

rodneymatheson23

ritaLok

joanne09488795513

vanessakohlmeier16

maynardstoddard752

vontindale75407

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer