Regeringen vill förbättra hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården

Ett så kallat kommittédirektiv har utfärdats efter ett beslut vid ett regeringssammanträde. Det går ut på att man vill att en utredare ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal.

Regeringens mål är att hanteringen av den här typen av ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig. Man vill utforma ett system för klagomålshantering som i högre grad kan ge patienter och deras närstående svar på frågor om vad som inträffat och varför och som gör att patienters synpunkter i högre grad tas tillvara för att utveckla hälso- och sjukvården.

De huvudpunkter regeringen vill att utredaren ska fokusera på är:
− Se över hur ansvarsfördelningen mellan de olika instanser som hanterar klagomål mot hälso- och sjukvården kan för-tydligas och vid behov föreslå hur samverkan mellan dessa instanser kan utvecklas
− Analysera om en nationell funktion med uppgift att vägleda patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra till en mer ändamålsenlig klagomålshantering och vid behov utreda möjligheten att inrätta en sådan funktion inom befintlig struktur
− Utreda om och i så fall hur nuvarande förfaranderegler, med bibehållen rättssäkerhet, kan förenklas.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Man skriver bland annat att det i patientsäkerhetslagen från 2011 framhålls vårdgivarnas ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och patienternas möjlighet att delta i detta arbete. I vårdgivarnas ansvar ingår att se till att patientsäkerheten upprätthålls, analysera risker för vårdskador och vidta förebyggande åtgärder. Vårdgivaren är skyldig att utreda en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen är att, så långt möjligt, klarlägga vad som har inträffat och ge underlag för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa på nytt.

Patienten ska få information om att en vårdskada har inträffat och vart man kan vända sig med klagomål mot hälso- och sjukvården. Patienter och närstående ska ges möjlighet att delta i vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete. Man tar också upp att det finns ett antal instanser som tar emot och utreder klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Till de viktigaste hör vårdgivarna, patientnämnderna och Inspektionen för vård och omsorg. Det är viktigt att ansvarsfördelningen mellan dessa insatser är tydlig både för patienter och andra som vill klaga på vården och för de olika instanserna.

Några citat ur kommittédirektivet:
”Vid en översyn kan klagomålshantering i andra länder i Europa utgöra exempel på hur det svenska systemet kan utvecklas. I flera länder har ansvaret för klagomålshantering flyttats till vårdgivarna. I England har vårdgivarna sedan något år tillbaka fått ett större ansvar för klagomålshanteringen än tidigare. Ansvaret har också tydligare reglerats genom lagstiftning som bl.a. anger att det ska finnas en väldefinierad ansvarsstruktur och avsatta resurser för klagomålshanteringen, att klagomålen ska besvaras och handläggas inom vissa tidsfrister och att bedömningsprocessen ska vara transparent.”

”Det ska också finnas rutiner för hur klagomålen tas tillvara i lednings- och kvalitetsarbetet för att kontinuerligt förbättra den vård som vårdgivaren ansvarar för. I Danmark prövas klagomål från patienter som gäller hälso- och sjukvårdens verksamheter av ett särskilt patientombud. Innan ombudet behandlar ett klagomålsärende som rör hälso- och sjukvårdstjänster som en region ansvarar för ska ombudet erbjuda patienten en dialog med regionen.”

” Utredaren ska därför
− kartlägga hur ansvarsfördelningen mellan de instanser som tar emot klagomål fungerar i det nuvarande systemet,
− överväga om ansvarsfördelningen mellan vårdgivarna, patientnämnderna och Inspektionen för vård och omsorg för att ta emot och utreda klagomål bör förändras eller om den nuvarande fördelningen kan förtydligas,
− utreda om det, genom förtydligande av gällande bestämmelser, går att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker klagomålshantering hos vårdgivarna,
− utreda vilket ansvar patientnämnderna bör ha för att i högre grad utgöra ett stöd för patienterna i klagomålshanteringen, och
− föreslå nödvändiga författningsändringar .”

” I dag saknas en funktion som kan samordna och följa upp det arbete som patientnämnderna i landstingen bedriver. En sådan uppföljning kan ligga till grund för öppna jämförelser av patientnämndernas verksamhet och bidra till att utveckla patientnämndernas arbete. Detta arbete kan också bidra till att göra verksamheten mer känd bland allmänheten och hälso- och sjukvårdens personal.

Utredaren ska därför
− analysera om en nationell funktion med uppgift att vägleda patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra till en mer ändamålsenlig klagomålshantering och vid behov utreda möjligheten att inrätta en sådan funktion inom befintlig struktur,
− föreslå ett system för hur information från klagomål och synpunkter kan återföras till vårdgivarna,
− föreslå hur patienters erfarenheter, kunskaper och perspektiv kan tas tillvara inom ramen för tillsynen,
− föreslå vilka uppgifter som i övrigt kan ingå i en nationell funktions uppdrag, och
− föreslå nödvändiga författningsändringar.”

Patienttorgets kommentar: Det tar sig sa mordbrännaren
 

Dela med dig! Dela med dig!

Välkommen logga in

Populära artiklar

 

Upptäkt kan bota diabetes 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes.
Läs mer

 

Dold ryggsjukdom lyfts fram

Personer som lider av inflammatorisk ryggsjukdom har en betydligt större sjukdomsbörda än vad man tidigare trott. Det visar en ny svensk studie.
Läs mer

 

Patenternas makthavare nr 1

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson är patienternas främsta makthavare.
Läs mer

 

Helt ny cancerbehandling

Ett forskarlag från fem svenska universitet har hittat ett helt nytt sätt att behandla cancer.
Läs mer

 

Gilla oss på Facebook

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 30051 medlemmar!
Senaste är:

rfobudhramrodol

MrsMik

rosariocimitiere94

kathireveley24700

loribeale56112503215

finlaymaloney00

vthbrigette0244

chiaix560632926

staceybrim7353745

kassiescoggins76

Nytt och Notiser

 

Mer tid för patienten i England

En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger ner dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England.
Läs mer

 

Tro på forskningspatient.se

En projektrapport rörande kliniska prövningar framhåller webbplatsen forskningspatient.se som en viktig del för att lösa problemet med att få fram fler patienter till kliniska studier.
Läs mer

 

Lovar snabb cancerbehandling

24 socialdemokrater lovar högst fyra veckors väntan på canceroperation om de vinner valet.
Läs mer

 

Vaccin mot diabetes typ 1?

Flera forskare och företag arbetar just nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1. Kan det bli verklighet inom kort?
Läs mer

 

Rehabiliteringsträdgård hjälper

Naturunderstödd rehabilitering i rehabiliteringsträdgård har visat sig vara en bra och stödjande miljö för människor som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer

 

Förbättrad klagomålshantering

Regeringen vill tillsätta en utredare som ska se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Målet är att göra hanteringen av dessa ärenden enklare, effektivare och mer ändamålsenlig.
Läs mer

 

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.

Feldenkrais kan hjälpa dig

Övningar du kan göra själv

Moshe Feldenkrais har blivit känd som skapare av en metod som hjälper kroppen att återfå sin fysiologiska förmåga med anpassade övningar. Vi har samlat några övningar som du kan göra för att träna och utvärdera denna fina metod mot smärta, oro och spänning.
Läs mer

Annons

Hitta smärtklinik

Lista över alla smärtenheter

Vi presenterar den första kompletta listan med 244 svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar.
Läs mer